Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

W Sądzie Najwyższym prowadzone są, z podziałem na poszczególne Izby Sądu, następujące repertoria:

Izba Cywilna:

 
 • CSK - dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 • CNP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • CZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 • CZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • CA - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji,
 • CN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • CO - dla pozostałych spraw.
 

Izba Dyscyplinarna: 

 
 • DSN - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego,
 • DSS - dla spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i wojskowych (rozpatrywanych na podstawie ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych),
 • DSI - dla spraw dyscyplinarnych innych zawodów (rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy na podstawie ustaw z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze),
 • DSP - dla spraw z zakresu prawa pracy dotyczących sędziów Sądu Najwyższego,
 • DSU - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego,
 • DPS - dla spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku,
 • DSK – dla spraw sędziów i prokuratorów dotyczących przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 • DSW – dla spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych sędziów wszczętych z wniosku Sądu Najwyższego,
 • DO - dla pozostałych spraw.
 

Izba Karna:

 
 • KZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 • KK - dla spraw przedstawionych z kasacją,
 • KZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem,
 • KS - dla spraw przedstawionych ze skargą na wyrok sądu odwoławczego,
 • KA - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji,
 • KN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • KO - dla pozostałych spraw,
 • RD - dla spraw dyscyplinarnych sędziów SN wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wydział do spraw dyscyplinarnych:

 • SND - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego rozpoznawanych w pierwszej instancji,
 • SNO - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych rozpoznawanych w drugiej instancji,
 • PDW - dla rozstrzygnięć Pierwszego Prezesa w przedmiocie wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego,
 • SDI - dla spraw dyscyplinarnych innych zawodów,
 • PDZ - dla spraw zawiadomień i wniosków dotyczących zatrzymania sędziego (art. 80 § 2 i 80b § 1 – 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszewchnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
 • RD - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • KSP - dla skarg na przewlekłość postępowania w sprawach karnych.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:

 • NBO – dla spraw rozpoznawanych ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz sadów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie,
 • NO - dla innych spraw z zakresu prawa publicznego niż objęte repertoriami NSK, NSZ, NSZP,
 • NSK - dla spraw z zakresu prawa publicznego ze sfery ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz dla spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – przedstawionych ze skargę kasacyjną,
 • NOZP – dla spraw - inne sprawy z zakresu prawa publicznego niż objęte repertoriami z oznaczeniem „NSK, NSZ, NSZP” przedstawionych z pytaniem prawnym,
 • NSNc - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, a także związanych z rejestracją przedsiębiorców i rejestracją zastawów,
 • NSNk - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń wydanych z bezpośrednim lub odpowiednim zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym także odnoszących się do orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe,
 • NSNo - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących innych orzeczeń niż objętych repertoriami z oznaczeniami NSNc, NSNk, NSNp, NSNu, NSNr,
 • NSNp - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń wydanych w sprawach z zakresu prawa pracy, w sprawach roszczeń o wynagrodzenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych, w sprawach rejestrowych innych niż związane z rejestracją przedsiębiorców i rejestracją zastawów,
 • NSNr - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń wydanych w sprawach z zakresu ochrony,
 • NSNu - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz w sprawach, w których złożono dowołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • NSNZP - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych - przedstawionych z pytaniem prawnym;
 • NSP - dla spraw ze skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym,
 • NSPO - dla innych spraw ze skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym niż przedstawione z zagadnieniem prawnym,
 • NSW - dla spraw wyborczych (dotyczących protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum),
 • NSZ - dla spraw z zakresu prawa publicznego ze sfery ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz dla spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – przedstawionych z zażaleniem;
 • NSZP - sprawy z zakresu prawa publicznego ze sfery ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz dla spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – przedstawionych z pytaniem prawnym;
 • NWW – dla spraw z wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postepowanie, obejmujących zarzut braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • PK - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z kasacją,
 • PZP - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • PZ - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • PA - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przejętych do rozpoznania apelacji,
 • PN - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • UK - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 • UZP - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • UZ - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • UA - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 • UN - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 • SK - dla spraw rejestrowych przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 • SZP - dla spraw rejestrowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • SZ - dla spraw rejestrowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 • SA - dla spraw rejestrowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 • SN - dla spraw rejestrowych o unieważnienie prwomocnego orzeczenia,
 • BP - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych ze skargą,
 • BU - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą,
 • BO - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby,
 • BZP - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 • BPZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • BUZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • BOZ - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby przedstawionych z zażaleniem i przyjętych do rozpoznania zażalenia,
 • KAS - dla spraw kolegium arbitrażu społecznego,
 • PO, UO, SO - odpowiednio dla pozostałych spraw.

Biuro Studiów i Analiz:

 • BA - dla analiz opracowywanych w Biurze,
 • BSA - dla spraw bieżących,
 • DP - dla opiniowania projektów aktów prawnych,
 • ZP - dla wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dotyczących zagadnień prawnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych zawartych w wyżej wymienionych rejestrach:

Zasoby archiwalne

Udostępnianie zasobów archiwalnych regulują:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 marca 2020 r., godz. 8:48
Przejdź do początku